โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 7 4 8 4 9 26
ร้อยละ 12.07 % 6.90 % 13.79 % 6.90 % 15.52 % 44.83 %
ระดับประถมศึกษา
149
จำนวน(คน) 3 8 11 11 19 97
ร้อยละ 2.01 % 5.37 % 7.38 % 7.38 % 12.75 % 65.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
83
จำนวน(คน) 0 0 13 0 13 57
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 15.66 % 0.00 % 15.66 % 68.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 290 คน
จำนวน(คน) 10 12 32 15 41 180
ร้อยละ 3.45 % 4.14 % 11.03 % 5.17 % 14.14 % 62.07 %

207 : 10 , 12 , 19 , 15 , 28 , 123...4.83 , 5.80 , 9.18 , 7.25 , 13.53 , 59.42 = 84 : 40.58
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 290 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 110 คน คิดเป็นร้อยละ 37.93%

Powered By www.thaieducation.net