โรงเรียนบ้านสมสะอาด (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 0 0 4 0 5 13
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 18.18 % 0.00 % 22.73 % 59.09 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 3 4 6 1 10 47
ร้อยละ 4.23 % 5.63 % 8.45 % 1.41 % 14.08 % 66.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 2 2 6 1 3 25
ร้อยละ 5.13 % 5.13 % 15.38 % 2.56 % 7.69 % 64.10 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 132 คน
จำนวน(คน) 5 6 16 2 18 85
ร้อยละ 3.79 % 4.55 % 12.12 % 1.52 % 13.64 % 64.39 %

93 : 3 , 4 , 10 , 1 , 15 , 60...3.23 , 4.30 , 10.75 , 1.08 , 16.13 , 64.52 = 33 : 35.48
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 132 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 35.61%

Powered By www.thaieducation.net