โรงเรียนบ้านสมสะอาด (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 0 1 2 1 0 18
ร้อยละ 0.00 % 4.55 % 9.09 % 4.55 % 0.00 % 81.82 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 3 0 4 0 0 64
ร้อยละ 4.23 % 0.00 % 5.63 % 0.00 % 0.00 % 90.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 0 1 1 1 0 36
ร้อยละ 0.00 % 2.56 % 2.56 % 2.56 % 0.00 % 92.31 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 132 คน
จำนวน(คน) 3 2 7 2 0 118
ร้อยละ 2.27 % 1.52 % 5.30 % 1.52 % 0.00 % 89.39 %

93 : 3 , 1 , 6 , 1 , 0 , 82...3.23 , 1.08 , 6.45 , 1.08 , 0.00 , 88.17 = 11 : 11.83
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 132 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 10.61%

Powered By www.thaieducation.net