โรงเรียนบ้านสมสะอาด (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 4 1 3 1 0 14
ร้อยละ 17.39 % 4.35 % 13.04 % 4.35 % 0.00 % 60.87 %
ระดับประถมศึกษา
72
จำนวน(คน) 8 5 8 3 0 48
ร้อยละ 11.11 % 6.94 % 11.11 % 4.17 % 0.00 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 2 3 9 2 0 23
ร้อยละ 5.13 % 7.69 % 23.08 % 5.13 % 0.00 % 58.97 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 134 คน
จำนวน(คน) 14 9 20 6 0 85
ร้อยละ 10.45 % 6.72 % 14.93 % 4.48 % 0.00 % 63.43 %

95 : 12 , 6 , 11 , 4 , 0 , 62...12.63 , 6.32 , 11.58 , 4.21 , 0.00 , 65.26 = 33 : 34.74
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 134 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 36.57%

Powered By www.thaieducation.net