โรงเรียนบ้านกุดแห่ (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 2 3 8 2 3 13
ร้อยละ 6.45 % 9.68 % 25.81 % 6.45 % 9.68 % 41.94 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 0 5 8 0 2 77
ร้อยละ 0.00 % 5.43 % 8.70 % 0.00 % 2.17 % 83.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
27
จำนวน(คน) 4 0 3 0 1 19
ร้อยละ 14.81 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 3.70 % 70.37 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 150 คน
จำนวน(คน) 6 8 19 2 6 109
ร้อยละ 4.00 % 5.33 % 12.67 % 1.33 % 4.00 % 72.67 %

123 : 2 , 8 , 16 , 2 , 5 , 90...1.63 , 6.50 , 13.01 , 1.63 , 4.07 , 73.17 = 33 : 26.83
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 150 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 27.33%

Powered By www.thaieducation.net