โรงเรียนบ้านกุดแห่ (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 3 6 8 3 3 7
ร้อยละ 10.00 % 20.00 % 26.67 % 10.00 % 10.00 % 23.33 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 1 6 7 0 2 76
ร้อยละ 1.09 % 6.52 % 7.61 % 0.00 % 2.17 % 82.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
29
จำนวน(คน) 5 0 3 0 1 20
ร้อยละ 17.24 % 0.00 % 10.34 % 0.00 % 3.45 % 68.97 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 151 คน
จำนวน(คน) 9 12 18 3 6 103
ร้อยละ 5.96 % 7.95 % 11.92 % 1.99 % 3.97 % 68.21 %

122 : 4 , 12 , 15 , 3 , 5 , 83...3.28 , 9.84 , 12.30 , 2.46 , 4.10 , 68.03 = 39 : 31.97
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 151 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 31.79%

Powered By www.thaieducation.net