โรงเรียนบ้านกุดแห่ (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 4 4 0 4 1 17
ร้อยละ 13.33 % 13.33 % 0.00 % 13.33 % 3.33 % 56.67 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 3 6 8 3 3 71
ร้อยละ 3.19 % 6.38 % 8.51 % 3.19 % 3.19 % 75.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
29
จำนวน(คน) 1 0 7 0 1 20
ร้อยละ 3.45 % 0.00 % 24.14 % 0.00 % 3.45 % 68.97 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 153 คน
จำนวน(คน) 8 10 15 7 5 108
ร้อยละ 5.23 % 6.54 % 9.80 % 4.58 % 3.27 % 70.59 %

124 : 7 , 10 , 8 , 7 , 4 , 88...5.65 , 8.06 , 6.45 , 5.65 , 3.23 , 70.97 = 36 : 29.03
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 153 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 29.41%

Powered By www.thaieducation.net