โรงเรียนบ้านกุดแห่ (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 11 6 4 6 3 0
ร้อยละ 36.67 % 20.00 % 13.33 % 20.00 % 10.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 13 9 13 12 17 30
ร้อยละ 13.83 % 9.57 % 13.83 % 12.77 % 18.09 % 31.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
29
จำนวน(คน) 1 0 7 2 9 10
ร้อยละ 3.45 % 0.00 % 24.14 % 6.90 % 31.03 % 34.48 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 153 คน
จำนวน(คน) 25 15 24 20 29 40
ร้อยละ 16.34 % 9.80 % 15.69 % 13.07 % 18.95 % 26.14 %

124 : 24 , 15 , 17 , 18 , 20 , 30...19.35 , 12.10 , 13.71 , 14.52 , 16.13 , 24.19 = 94 : 75.81
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 153 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 113 คน คิดเป็นร้อยละ 73.86%

Powered By www.thaieducation.net