โรงเรียนบ้านมันปลา (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 0 3 0 0 0 8
ร้อยละ 0.00 % 27.27 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 72.73 %
ระดับประถมศึกษา
59
จำนวน(คน) 11 1 1 0 0 46
ร้อยละ 18.64 % 1.69 % 1.69 % 0.00 % 0.00 % 77.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 70 คน
จำนวน(คน) 11 4 1 0 0 54
ร้อยละ 15.71 % 5.71 % 1.43 % 0.00 % 0.00 % 77.14 %

70 : 11 , 4 , 1 , 0 , 0 , 54...15.71 , 5.71 , 1.43 , 0.00 , 0.00 , 77.14 = 16 : 22.86
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 70 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 22.86%

Powered By www.thaieducation.net