โรงเรียนบ้านดอนม่วงป่าโมง (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 2 3 2 0 0 24
ร้อยละ 6.45 % 9.68 % 6.45 % 0.00 % 0.00 % 77.42 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 3 3 5 1 1 69
ร้อยละ 3.66 % 3.66 % 6.10 % 1.22 % 1.22 % 84.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 113 คน
จำนวน(คน) 5 6 7 1 1 93
ร้อยละ 4.42 % 5.31 % 6.19 % 0.88 % 0.88 % 82.30 %

113 : 5 , 6 , 7 , 1 , 1 , 93...4.42 , 5.31 , 6.19 , 0.88 , 0.88 , 82.30 = 20 : 17.70
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 113 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 17.70%

Powered By www.thaieducation.net