โรงเรียนบ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 2 5 1 1 0 14
ร้อยละ 8.70 % 21.74 % 4.35 % 4.35 % 0.00 % 60.87 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 5 5 6 1 0 44
ร้อยละ 8.20 % 8.20 % 9.84 % 1.64 % 0.00 % 72.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
24
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 19
ร้อยละ 4.17 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 79.17 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 108 คน
จำนวน(คน) 8 10 11 2 0 77
ร้อยละ 7.41 % 9.26 % 10.19 % 1.85 % 0.00 % 71.30 %

84 : 7 , 10 , 7 , 2 , 0 , 58...8.33 , 11.90 , 8.33 , 2.38 , 0.00 , 69.05 = 26 : 30.95
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 108 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 28.70%

Powered By www.thaieducation.net