โรงเรียนบ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 3 6 0 0 0 14
ร้อยละ 13.04 % 26.09 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 60.87 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 13 4 7 0 2 35
ร้อยละ 21.31 % 6.56 % 11.48 % 0.00 % 3.28 % 57.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
25
จำนวน(คน) 2 2 6 1 0 14
ร้อยละ 8.00 % 8.00 % 24.00 % 4.00 % 0.00 % 56.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 109 คน
จำนวน(คน) 18 12 13 1 2 63
ร้อยละ 16.51 % 11.01 % 11.93 % 0.92 % 1.83 % 57.80 %

84 : 16 , 10 , 7 , 0 , 2 , 49...19.05 , 11.90 , 8.33 , 0.00 , 2.38 , 58.33 = 35 : 41.67
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 109 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 42.20%

Powered By www.thaieducation.net