โรงเรียนบ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 3 5 0 0 0 14
ร้อยละ 13.64 % 22.73 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 63.64 %
ระดับประถมศึกษา
63
จำนวน(คน) 13 6 8 0 2 34
ร้อยละ 20.63 % 9.52 % 12.70 % 0.00 % 3.17 % 53.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
25
จำนวน(คน) 2 2 7 1 0 13
ร้อยละ 8.00 % 8.00 % 28.00 % 4.00 % 0.00 % 52.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 110 คน
จำนวน(คน) 18 13 15 1 2 61
ร้อยละ 16.36 % 11.82 % 13.64 % 0.91 % 1.82 % 55.45 %

85 : 16 , 11 , 8 , 0 , 2 , 48...18.82 , 12.94 , 9.41 , 0.00 , 2.35 , 56.47 = 37 : 43.53
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 110 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 44.55%

Powered By www.thaieducation.net