โรงเรียนบ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 3 6 1 1 0 11
ร้อยละ 13.64 % 27.27 % 4.55 % 4.55 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
63
จำนวน(คน) 12 6 8 0 2 35
ร้อยละ 19.05 % 9.52 % 12.70 % 0.00 % 3.17 % 55.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
25
จำนวน(คน) 2 2 7 1 0 13
ร้อยละ 8.00 % 8.00 % 28.00 % 4.00 % 0.00 % 52.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 110 คน
จำนวน(คน) 17 14 16 2 2 59
ร้อยละ 15.45 % 12.73 % 14.55 % 1.82 % 1.82 % 53.64 %

85 : 15 , 12 , 9 , 1 , 2 , 46...17.65 , 14.12 , 10.59 , 1.18 , 2.35 , 54.12 = 39 : 45.88
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 110 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 46.36%

Powered By www.thaieducation.net