โรงเรียนบ้านห้วยยาง (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 0 3 1 0 0 17
ร้อยละ 0.00 % 14.29 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 80.95 %
ระดับประถมศึกษา
39
จำนวน(คน) 0 2 0 0 0 37
ร้อยละ 0.00 % 5.13 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 94.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 60 คน
จำนวน(คน) 0 5 1 0 0 54
ร้อยละ 0.00 % 8.33 % 1.67 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %

60 : 0 , 5 , 1 , 0 , 0 , 54...0.00 , 8.33 , 1.67 , 0.00 , 0.00 , 90.00 = 6 : 10.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 60 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00%

Powered By www.thaieducation.net