โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 7 0 3 0 0 16
ร้อยละ 26.92 % 0.00 % 11.54 % 0.00 % 0.00 % 61.54 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 13 0 12 0 0 88
ร้อยละ 11.50 % 0.00 % 10.62 % 0.00 % 0.00 % 77.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 139 คน
จำนวน(คน) 20 0 15 0 0 104
ร้อยละ 14.39 % 0.00 % 10.79 % 0.00 % 0.00 % 74.82 %

139 : 20 , 0 , 15 , 0 , 0 , 104...14.39 , 0.00 , 10.79 , 0.00 , 0.00 , 74.82 = 35 : 25.18
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 139 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 25.18%

Powered By www.thaieducation.net