โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 8 0 2 0 0 15
ร้อยละ 32.00 % 0.00 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 11 0 15 0 0 87
ร้อยละ 9.73 % 0.00 % 13.27 % 0.00 % 0.00 % 76.99 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 138 คน
จำนวน(คน) 19 0 17 0 0 102
ร้อยละ 13.77 % 0.00 % 12.32 % 0.00 % 0.00 % 73.91 %

138 : 19 , 0 , 17 , 0 , 0 , 102...13.77 , 0.00 , 12.32 , 0.00 , 0.00 , 73.91 = 36 : 26.09
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 138 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 26.09%

Powered By www.thaieducation.net