โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 5 0 1 2 0 15
ร้อยละ 21.74 % 0.00 % 4.35 % 8.70 % 0.00 % 65.22 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 5 0 13 0 0 95
ร้อยละ 4.42 % 0.00 % 11.50 % 0.00 % 0.00 % 84.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 136 คน
จำนวน(คน) 10 0 14 2 0 110
ร้อยละ 7.35 % 0.00 % 10.29 % 1.47 % 0.00 % 80.88 %

136 : 10 , 0 , 14 , 2 , 0 , 110...7.35 , 0.00 , 10.29 , 1.47 , 0.00 , 80.88 = 26 : 19.12
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 136 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 19.12%

Powered By www.thaieducation.net