โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 5 3 2 0 0 9
ร้อยละ 26.32 % 15.79 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 47.37 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 5 3 4 0 0 69
ร้อยละ 6.17 % 3.70 % 4.94 % 0.00 % 0.00 % 85.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
28
จำนวน(คน) 4 3 4 0 0 17
ร้อยละ 14.29 % 10.71 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 60.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 128 คน
จำนวน(คน) 14 9 10 0 0 95
ร้อยละ 10.94 % 7.03 % 7.81 % 0.00 % 0.00 % 74.22 %

100 : 10 , 6 , 6 , 0 , 0 , 78...10.00 , 6.00 , 6.00 , 0.00 , 0.00 , 78.00 = 22 : 22.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 128 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 25.78%

Powered By www.thaieducation.net