โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 5 3 2 0 0 10
ร้อยละ 25.00 % 15.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 7 3 17 0 0 55
ร้อยละ 8.54 % 3.66 % 20.73 % 0.00 % 0.00 % 67.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
28
จำนวน(คน) 2 2 5 0 0 19
ร้อยละ 7.14 % 7.14 % 17.86 % 0.00 % 0.00 % 67.86 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 130 คน
จำนวน(คน) 14 8 24 0 0 84
ร้อยละ 10.77 % 6.15 % 18.46 % 0.00 % 0.00 % 64.62 %

102 : 12 , 6 , 19 , 0 , 0 , 65...11.76 , 5.88 , 18.63 , 0.00 , 0.00 , 63.73 = 37 : 36.27
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 130 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 35.38%

Powered By www.thaieducation.net