โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 10 5 5 5 5 5
ร้อยละ 28.57 % 14.29 % 14.29 % 14.29 % 14.29 % 14.29 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 9 4 6 5 4 46
ร้อยละ 12.16 % 5.41 % 8.11 % 6.76 % 5.41 % 62.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 3 7 7 3 3 12
ร้อยละ 8.57 % 20.00 % 20.00 % 8.57 % 8.57 % 34.29 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 144 คน
จำนวน(คน) 22 16 18 13 12 63
ร้อยละ 15.28 % 11.11 % 12.50 % 9.03 % 8.33 % 43.75 %

109 : 19 , 9 , 11 , 10 , 9 , 51...17.43 , 8.26 , 10.09 , 9.17 , 8.26 , 46.79 = 58 : 53.21
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 144 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 81 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25%

Powered By www.thaieducation.net