โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 10 10 5 5 5 0
ร้อยละ 28.57 % 28.57 % 14.29 % 14.29 % 14.29 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 15 15 15 15 14 0
ร้อยละ 20.27 % 20.27 % 20.27 % 20.27 % 18.92 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 10 10 5 5 5 0
ร้อยละ 28.57 % 28.57 % 14.29 % 14.29 % 14.29 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 144 คน
จำนวน(คน) 35 35 25 25 24 0
ร้อยละ 24.31 % 24.31 % 17.36 % 17.36 % 16.67 % 0.00 %

109 : 25 , 25 , 20 , 20 , 19 , 0...22.94 , 22.94 , 18.35 , 18.35 , 17.43 , 0.00 = 109 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 144 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 144 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net