โรงเรียนบ้านเตาไห (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 1 2 3 0 0 31
ร้อยละ 2.70 % 5.41 % 8.11 % 0.00 % 0.00 % 83.78 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 3 0 14 2 0 75
ร้อยละ 3.19 % 0.00 % 14.89 % 2.13 % 0.00 % 79.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 1 1 6 0 0 33
ร้อยละ 2.44 % 2.44 % 14.63 % 0.00 % 0.00 % 80.49 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 5 3 23 2 0 139
ร้อยละ 2.91 % 1.74 % 13.37 % 1.16 % 0.00 % 80.81 %

131 : 4 , 2 , 17 , 2 , 0 , 106...3.05 , 1.53 , 12.98 , 1.53 , 0.00 , 80.92 = 25 : 19.08
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 19.19%

Powered By www.thaieducation.net