โรงเรียนบ้านเตาไห (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 4 3 3 0 0 27
ร้อยละ 10.81 % 8.11 % 8.11 % 0.00 % 0.00 % 72.97 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 0 0 14 2 0 78
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 14.89 % 2.13 % 0.00 % 82.98 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 0 1 8 0 0 32
ร้อยละ 0.00 % 2.44 % 19.51 % 0.00 % 0.00 % 78.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 4 4 25 2 0 137
ร้อยละ 2.33 % 2.33 % 14.53 % 1.16 % 0.00 % 79.65 %

131 : 4 , 3 , 17 , 2 , 0 , 105...3.05 , 2.29 , 12.98 , 1.53 , 0.00 , 80.15 = 26 : 19.85
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 20.35%

Powered By www.thaieducation.net