โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 4 1 1 0 0 33
ร้อยละ 10.26 % 2.56 % 2.56 % 0.00 % 0.00 % 84.62 %
ระดับประถมศึกษา
164
จำนวน(คน) 7 9 45 14 0 89
ร้อยละ 4.27 % 5.49 % 27.44 % 8.54 % 0.00 % 54.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 203 คน
จำนวน(คน) 11 10 46 14 0 122
ร้อยละ 5.42 % 4.93 % 22.66 % 6.90 % 0.00 % 60.10 %

203 : 11 , 10 , 46 , 14 , 0 , 122...5.42 , 4.93 , 22.66 , 6.90 , 0.00 , 60.10 = 81 : 39.90
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 203 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 81 คน คิดเป็นร้อยละ 39.90%

Powered By www.thaieducation.net