โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 4 0 1 0 0 34
ร้อยละ 10.26 % 0.00 % 2.56 % 0.00 % 0.00 % 87.18 %
ระดับประถมศึกษา
163
จำนวน(คน) 4 1 24 23 0 111
ร้อยละ 2.45 % 0.61 % 14.72 % 14.11 % 0.00 % 68.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 202 คน
จำนวน(คน) 8 1 25 23 0 145
ร้อยละ 3.96 % 0.50 % 12.38 % 11.39 % 0.00 % 71.78 %

202 : 8 , 1 , 25 , 23 , 0 , 145...3.96 , 0.50 , 12.38 , 11.39 , 0.00 , 71.78 = 57 : 28.22
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 202 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 28.22%

Powered By www.thaieducation.net