โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 1 2 1 2 1 31
ร้อยละ 2.63 % 5.26 % 2.63 % 5.26 % 2.63 % 81.58 %
ระดับประถมศึกษา
162
จำนวน(คน) 3 1 2 1 3 152
ร้อยละ 1.85 % 0.62 % 1.23 % 0.62 % 1.85 % 93.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 200 คน
จำนวน(คน) 4 3 3 3 4 183
ร้อยละ 2.00 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 2.00 % 91.50 %

200 : 4 , 3 , 3 , 3 , 4 , 183...2.00 , 1.50 , 1.50 , 1.50 , 2.00 , 91.50 = 17 : 8.50
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 200 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50%

Powered By www.thaieducation.net