โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 3 0 0 3 1 31
ร้อยละ 7.89 % 0.00 % 0.00 % 7.89 % 2.63 % 81.58 %
ระดับประถมศึกษา
162
จำนวน(คน) 5 3 9 3 5 137
ร้อยละ 3.09 % 1.85 % 5.56 % 1.85 % 3.09 % 84.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 200 คน
จำนวน(คน) 8 3 9 6 6 168
ร้อยละ 4.00 % 1.50 % 4.50 % 3.00 % 3.00 % 84.00 %

200 : 8 , 3 , 9 , 6 , 6 , 168...4.00 , 1.50 , 4.50 , 3.00 , 3.00 , 84.00 = 32 : 16.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 200 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00%

Powered By www.thaieducation.net