โรงเรียนบ้านป่าตอง (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 4 2 0 1 0 8
ร้อยละ 26.67 % 13.33 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 53.33 %
ระดับประถมศึกษา
52
จำนวน(คน) 7 4 12 1 0 28
ร้อยละ 13.46 % 7.69 % 23.08 % 1.92 % 0.00 % 53.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 67 คน
จำนวน(คน) 11 6 12 2 0 36
ร้อยละ 16.42 % 8.96 % 17.91 % 2.99 % 0.00 % 53.73 %

67 : 11 , 6 , 12 , 2 , 0 , 36...16.42 , 8.96 , 17.91 , 2.99 , 0.00 , 53.73 = 31 : 46.27
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 67 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 46.27%

Powered By www.thaieducation.net