โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 25
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.85 % 0.00 % 0.00 % 96.15 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 0 1 4 0 0 88
ร้อยละ 0.00 % 1.08 % 4.30 % 0.00 % 0.00 % 94.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 40
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.98 % 0.00 % 0.00 % 93.02 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 162 คน
จำนวน(คน) 0 1 8 0 0 153
ร้อยละ 0.00 % 0.62 % 4.94 % 0.00 % 0.00 % 94.44 %

119 : 0 , 1 , 5 , 0 , 0 , 113...0.00 , 0.84 , 4.20 , 0.00 , 0.00 , 94.96 = 6 : 5.04
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 162 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56%

Powered By www.thaieducation.net