โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 2 1 0 0 0 13
ร้อยละ 12.50 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 81.25 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 3 1 3 0 0 62
ร้อยละ 4.35 % 1.45 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 89.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 85 คน
จำนวน(คน) 5 2 3 0 0 75
ร้อยละ 5.88 % 2.35 % 3.53 % 0.00 % 0.00 % 88.24 %

85 : 5 , 2 , 3 , 0 , 0 , 75...5.88 , 2.35 , 3.53 , 0.00 , 0.00 , 88.24 = 10 : 11.76
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 85 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 11.76%

Powered By www.thaieducation.net