โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
5
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 2
ร้อยละ 20.00 % 20.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 40.00 %
ระดับประถมศึกษา
22
จำนวน(คน) 4 2 4 0 0 12
ร้อยละ 18.18 % 9.09 % 18.18 % 0.00 % 0.00 % 54.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 27 คน
จำนวน(คน) 5 3 5 0 0 14
ร้อยละ 18.52 % 11.11 % 18.52 % 0.00 % 0.00 % 51.85 %

27 : 5 , 3 , 5 , 0 , 0 , 14...18.52 , 11.11 , 18.52 , 0.00 , 0.00 , 51.85 = 13 : 48.15
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 27 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 48.15%

Powered By www.thaieducation.net