โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 3 0 2 0 0 24
ร้อยละ 10.34 % 0.00 % 6.90 % 0.00 % 0.00 % 82.76 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 5 0 4 0 0 80
ร้อยละ 5.62 % 0.00 % 4.49 % 0.00 % 0.00 % 89.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 5 0 3 0 0 37
ร้อยละ 11.11 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 82.22 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 163 คน
จำนวน(คน) 13 0 9 0 0 141
ร้อยละ 7.98 % 0.00 % 5.52 % 0.00 % 0.00 % 86.50 %

118 : 8 , 0 , 6 , 0 , 0 , 104...6.78 , 0.00 , 5.08 , 0.00 , 0.00 , 88.14 = 14 : 11.86
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 163 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50%

Powered By www.thaieducation.net