โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 5 0 2 1 0 21
ร้อยละ 17.24 % 0.00 % 6.90 % 3.45 % 0.00 % 72.41 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 7 3 12 0 0 66
ร้อยละ 7.95 % 3.41 % 13.64 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 5 0 7 1 0 33
ร้อยละ 10.87 % 0.00 % 15.22 % 2.17 % 0.00 % 71.74 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 163 คน
จำนวน(คน) 17 3 21 2 0 120
ร้อยละ 10.43 % 1.84 % 12.88 % 1.23 % 0.00 % 73.62 %

117 : 12 , 3 , 14 , 1 , 0 , 87...10.26 , 2.56 , 11.97 , 0.85 , 0.00 , 74.36 = 30 : 25.64
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 163 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 26.38%

Powered By www.thaieducation.net