โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 5 4 4 3 1 12
ร้อยละ 17.24 % 13.79 % 13.79 % 10.34 % 3.45 % 41.38 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 17 12 6 7 5 43
ร้อยละ 18.89 % 13.33 % 6.67 % 7.78 % 5.56 % 47.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 8 2 7 2 0 27
ร้อยละ 17.39 % 4.35 % 15.22 % 4.35 % 0.00 % 58.70 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 165 คน
จำนวน(คน) 30 18 17 12 6 82
ร้อยละ 18.18 % 10.91 % 10.30 % 7.27 % 3.64 % 49.70 %

119 : 22 , 16 , 10 , 10 , 6 , 55...18.49 , 13.45 , 8.40 , 8.40 , 5.04 , 46.22 = 64 : 53.78
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 165 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 83 คน คิดเป็นร้อยละ 50.30%

Powered By www.thaieducation.net