โรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนา (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 3 1 2 1 0 3
ร้อยละ 30.00 % 10.00 % 20.00 % 10.00 % 0.00 % 30.00 %
ระดับประถมศึกษา
30
จำนวน(คน) 3 1 5 1 0 20
ร้อยละ 10.00 % 3.33 % 16.67 % 3.33 % 0.00 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 40 คน
จำนวน(คน) 6 2 7 2 0 23
ร้อยละ 15.00 % 5.00 % 17.50 % 5.00 % 0.00 % 57.50 %

40 : 6 , 2 , 7 , 2 , 0 , 23...15.00 , 5.00 , 17.50 , 5.00 , 0.00 , 57.50 = 17 : 42.50
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 40 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50%

Powered By www.thaieducation.net