โรงเรียนบ้านคำกลาง (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 3 1 0 0 0 9
ร้อยละ 23.08 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 69.23 %
ระดับประถมศึกษา
41
จำนวน(คน) 3 0 6 0 1 31
ร้อยละ 7.32 % 0.00 % 14.63 % 0.00 % 2.44 % 75.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 54 คน
จำนวน(คน) 6 1 6 0 1 40
ร้อยละ 11.11 % 1.85 % 11.11 % 0.00 % 1.85 % 74.07 %

54 : 6 , 1 , 6 , 0 , 1 , 40...11.11 , 1.85 , 11.11 , 0.00 , 1.85 , 74.07 = 14 : 25.93
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 54 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 25.93%

Powered By www.thaieducation.net