โรงเรียนบ้านโคกนาโก (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 0 3 0 0 0 9
ร้อยละ 0.00 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
53
จำนวน(คน) 0 1 7 0 0 45
ร้อยละ 0.00 % 1.89 % 13.21 % 0.00 % 0.00 % 84.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
76
จำนวน(คน) 3 0 6 0 0 67
ร้อยละ 3.95 % 0.00 % 7.89 % 0.00 % 0.00 % 88.16 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 141 คน
จำนวน(คน) 3 4 13 0 0 121
ร้อยละ 2.13 % 2.84 % 9.22 % 0.00 % 0.00 % 85.82 %

65 : 0 , 4 , 7 , 0 , 0 , 54...0.00 , 6.15 , 10.77 , 0.00 , 0.00 , 83.08 = 11 : 16.92
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 141 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 14.18%

Powered By www.thaieducation.net