โรงเรียนบ้านโคกนาโก (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 1 2 0 0 0 9
ร้อยละ 8.33 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
53
จำนวน(คน) 2 2 8 0 0 41
ร้อยละ 3.77 % 3.77 % 15.09 % 0.00 % 0.00 % 77.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
76
จำนวน(คน) 1 0 6 0 0 69
ร้อยละ 1.32 % 0.00 % 7.89 % 0.00 % 0.00 % 90.79 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 141 คน
จำนวน(คน) 4 4 14 0 0 119
ร้อยละ 2.84 % 2.84 % 9.93 % 0.00 % 0.00 % 84.40 %

65 : 3 , 4 , 8 , 0 , 0 , 50...4.62 , 6.15 , 12.31 , 0.00 , 0.00 , 76.92 = 15 : 23.08
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 141 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 15.60%

Powered By www.thaieducation.net