โรงเรียนบ้านโคกนาโก (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 1 2 0 0 0 9
ร้อยละ 8.33 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
54
จำนวน(คน) 2 2 8 0 0 42
ร้อยละ 3.70 % 3.70 % 14.81 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
77
จำนวน(คน) 2 0 6 0 0 69
ร้อยละ 2.60 % 0.00 % 7.79 % 0.00 % 0.00 % 89.61 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 143 คน
จำนวน(คน) 5 4 14 0 0 120
ร้อยละ 3.50 % 2.80 % 9.79 % 0.00 % 0.00 % 83.92 %

66 : 3 , 4 , 8 , 0 , 0 , 51...4.55 , 6.06 , 12.12 , 0.00 , 0.00 , 77.27 = 15 : 22.73
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 143 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 16.08%

Powered By www.thaieducation.net