โรงเรียนเพียงหลวง 10 (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 8 0 1 3 5 0
ร้อยละ 47.06 % 0.00 % 5.88 % 17.65 % 29.41 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
68
จำนวน(คน) 12 6 5 0 5 40
ร้อยละ 17.65 % 8.82 % 7.35 % 0.00 % 7.35 % 58.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 85 คน
จำนวน(คน) 20 6 6 3 10 40
ร้อยละ 23.53 % 7.06 % 7.06 % 3.53 % 11.76 % 47.06 %

85 : 20 , 6 , 6 , 3 , 10 , 40...23.53 , 7.06 , 7.06 , 3.53 , 11.76 , 47.06 = 45 : 52.94
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 85 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 52.94%

Powered By www.thaieducation.net