โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 42
ร้อยละ 2.22 % 2.22 % 2.22 % 0.00 % 0.00 % 93.33 %
ระดับประถมศึกษา
147
จำนวน(คน) 2 1 10 1 0 133
ร้อยละ 1.36 % 0.68 % 6.80 % 0.68 % 0.00 % 90.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
63
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 59
ร้อยละ 4.76 % 0.00 % 1.59 % 0.00 % 0.00 % 93.65 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 255 คน
จำนวน(คน) 6 2 12 1 0 234
ร้อยละ 2.35 % 0.78 % 4.71 % 0.39 % 0.00 % 91.76 %

192 : 3 , 2 , 11 , 1 , 0 , 175...1.56 , 1.04 , 5.73 , 0.52 , 0.00 , 91.15 = 17 : 8.85
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 255 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 8.24%

Powered By www.thaieducation.net