โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 6 1 0 1 0 37
ร้อยละ 13.33 % 2.22 % 0.00 % 2.22 % 0.00 % 82.22 %
ระดับประถมศึกษา
148
จำนวน(คน) 4 3 13 2 0 126
ร้อยละ 2.70 % 2.03 % 8.78 % 1.35 % 0.00 % 85.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
67
จำนวน(คน) 3 2 3 0 0 59
ร้อยละ 4.48 % 2.99 % 4.48 % 0.00 % 0.00 % 88.06 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 260 คน
จำนวน(คน) 13 6 16 3 0 222
ร้อยละ 5.00 % 2.31 % 6.15 % 1.15 % 0.00 % 85.38 %

193 : 10 , 4 , 13 , 3 , 0 , 163...5.18 , 2.07 , 6.74 , 1.55 , 0.00 , 84.46 = 30 : 15.54
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 260 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 14.62%

Powered By www.thaieducation.net