โรงเรียนบ้านชัยมงคล (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 2 1 1 1 0 20
ร้อยละ 8.00 % 4.00 % 4.00 % 4.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 7 8 7 0 0 85
ร้อยละ 6.54 % 7.48 % 6.54 % 0.00 % 0.00 % 79.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 29
ร้อยละ 3.23 % 0.00 % 3.23 % 0.00 % 0.00 % 93.55 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 163 คน
จำนวน(คน) 10 9 9 1 0 134
ร้อยละ 6.13 % 5.52 % 5.52 % 0.61 % 0.00 % 82.21 %

132 : 9 , 9 , 8 , 1 , 0 , 105...6.82 , 6.82 , 6.06 , 0.76 , 0.00 , 79.55 = 27 : 20.45
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 163 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 17.79%

Powered By www.thaieducation.net