โรงเรียนบ้านชัยมงคล (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 2 1 1 1 0 19
ร้อยละ 8.33 % 4.17 % 4.17 % 4.17 % 0.00 % 79.17 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 8 8 7 0 0 84
ร้อยละ 7.48 % 7.48 % 6.54 % 0.00 % 0.00 % 78.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
29
จำนวน(คน) 1 3 1 0 0 24
ร้อยละ 3.45 % 10.34 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 82.76 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 160 คน
จำนวน(คน) 11 12 9 1 0 127
ร้อยละ 6.88 % 7.50 % 5.63 % 0.63 % 0.00 % 79.38 %

131 : 10 , 9 , 8 , 1 , 0 , 103...7.63 , 6.87 , 6.11 , 0.76 , 0.00 , 78.63 = 28 : 21.37
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 160 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 20.63%

Powered By www.thaieducation.net