โรงเรียนบ้านชัยมงคล (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 3 1 1 1 0 18
ร้อยละ 12.50 % 4.17 % 4.17 % 4.17 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 8 9 7 0 0 83
ร้อยละ 7.48 % 8.41 % 6.54 % 0.00 % 0.00 % 77.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
30
จำนวน(คน) 1 3 1 0 0 25
ร้อยละ 3.33 % 10.00 % 3.33 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 161 คน
จำนวน(คน) 12 13 9 1 0 126
ร้อยละ 7.45 % 8.07 % 5.59 % 0.62 % 0.00 % 78.26 %

131 : 11 , 10 , 8 , 1 , 0 , 101...8.40 , 7.63 , 6.11 , 0.76 , 0.00 , 77.10 = 30 : 22.90
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 161 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 21.74%

Powered By www.thaieducation.net