โรงเรียนบ้านหนองซน (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 2 3 3 2 2 37
ร้อยละ 4.08 % 6.12 % 6.12 % 4.08 % 4.08 % 75.51 %
ระดับประถมศึกษา
172
จำนวน(คน) 10 9 20 9 6 118
ร้อยละ 5.81 % 5.23 % 11.63 % 5.23 % 3.49 % 68.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 221 คน
จำนวน(คน) 12 12 23 11 8 155
ร้อยละ 5.43 % 5.43 % 10.41 % 4.98 % 3.62 % 70.14 %

221 : 12 , 12 , 23 , 11 , 8 , 155...5.43 , 5.43 , 10.41 , 4.98 , 3.62 , 70.14 = 66 : 29.86
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 221 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 66 คน คิดเป็นร้อยละ 29.86%

Powered By www.thaieducation.net