โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 3 1 0 1 0 13
ร้อยละ 16.67 % 5.56 % 0.00 % 5.56 % 0.00 % 72.22 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 2 1 8 1 1 68
ร้อยละ 2.47 % 1.23 % 9.88 % 1.23 % 1.23 % 83.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
28
จำนวน(คน) 1 1 1 1 1 23
ร้อยละ 3.57 % 3.57 % 3.57 % 3.57 % 3.57 % 82.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 127 คน
จำนวน(คน) 6 3 9 3 2 104
ร้อยละ 4.72 % 2.36 % 7.09 % 2.36 % 1.57 % 81.89 %

99 : 5 , 2 , 8 , 2 , 1 , 81...5.05 , 2.02 , 8.08 , 2.02 , 1.01 , 81.82 = 18 : 18.18
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 127 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 18.11%

Powered By www.thaieducation.net