โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 6 1 0 1 0 10
ร้อยละ 33.33 % 5.56 % 0.00 % 5.56 % 0.00 % 55.56 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 3 1 10 1 2 64
ร้อยละ 3.70 % 1.23 % 12.35 % 1.23 % 2.47 % 79.01 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
28
จำนวน(คน) 1 1 1 1 1 23
ร้อยละ 3.57 % 3.57 % 3.57 % 3.57 % 3.57 % 82.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 127 คน
จำนวน(คน) 10 3 11 3 3 97
ร้อยละ 7.87 % 2.36 % 8.66 % 2.36 % 2.36 % 76.38 %

99 : 9 , 2 , 10 , 2 , 2 , 74...9.09 , 2.02 , 10.10 , 2.02 , 2.02 , 74.75 = 25 : 25.25
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 127 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 23.62%

Powered By www.thaieducation.net