โรงเรียนบ้านนาทม (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
69
จำนวน(คน) 5 3 0 3 0 58
ร้อยละ 7.25 % 4.35 % 0.00 % 4.35 % 0.00 % 84.06 %
ระดับประถมศึกษา
228
จำนวน(คน) 6 5 2 5 1 209
ร้อยละ 2.63 % 2.19 % 0.88 % 2.19 % 0.44 % 91.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 297 คน
จำนวน(คน) 11 8 2 8 1 267
ร้อยละ 3.70 % 2.69 % 0.67 % 2.69 % 0.34 % 89.90 %

297 : 11 , 8 , 2 , 8 , 1 , 267...3.70 , 2.69 , 0.67 , 2.69 , 0.34 , 89.90 = 30 : 10.10
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 297 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 10.10%

Powered By www.thaieducation.net